SBS6_master_medium
SBS6_master_medium
SBS6_master_medium
HOME
VACATURES
FOTO READING
IN LOGGEN
Master medium

Tarot kaartlezen geeft u een inzicht in uw mogelijke toekomst

Bel onze mediums op vlagnl 0909 0400499 (€ 0,80 / min.) of vlagbg 0907 37476( € 1,50 / min. )
Angelique
BOX 15
Medium paragnoste legt kaarten lenormand tarot vragen over relatie liefde werk en overige vragen kun t u mij bellen geen vraag is te vreemd werk samen met mijn gidsen voor heldere antwoorden
Asila
BOX 27
Medium helderziend en koffiedikkijker heldervoelend kan ik je inzichten geven in je leven met tarotkaarten en zonder kaarten. Je kunt ook bij mij terecht voor kinderbegeleiding, stervensbegeleiding, r
Sofa
BOX 41
ErkendMedium Paragnost en kaartlegster helderziend voor de toekomst Ik begeleid de mensen vanuit de Bron als life coach Relatie Liefde werk Toekomst fotolezen contact met overled
Alexios
BOX 48
Meesterparagnost kaartlegging 2017 kan mensen tot rust brengen.sterke intuïtie,lenormandlegging numerologie Relatie liefde,werk financieel legt ook de kaarten
Zorah
BOX 14
Medium van jongs af aan helderziend, voelend en -wetend en werk met oa Lenormand, Engelen kaarten en Godinnen kaarten. Ik werk vanuit liefde om u een zo zuiver mogelijk antwoord te geven
Alina
BOX 32
Hoogsensitief ErkendMedium werk met engelen en gidsen Relatie liefde specialist koffiedikkijken tarotkaarten lenormand ben heldervoelend helderwetend,intuitie fotoreading Energiereading
Tatyana
BOX 40
Medium ervaren echte kaartlegster en pendelaarster, krijgt tijdens haar leggingen boodschappen door van Gene Zijde. Legt Lenormand-, Liefdes-Orakel-, Engelenkaarten, kan healen en biedt een luisterend oor.
Anja
BOX 02
Hoogsensitief * koffiediklezen Heldervoelend * Lenormand * Spirituele coach * Tweelingziel relaties -antwoorden voor jou met behulp van de kaarten en mijn gevoel!

 

 

Geheimzinnige kaarten
Het kaartleggen aan de hand van z.g. tarotkaarten is altijd al gehuld
geweest in een sfeer van magie, geheimzinnigheid en zelfs taboe.
Ofschoon het hier gaat om een volwaardige intuïtieve discipline
situeert zich het kaartleggen nog steeds in een schemerzone die

wemelt van waarzeggerij, bijgeloof en onwetendheid. Daarom kan

het nuttig zijn om in deze materie enige duidelijkheid te scheppen.


Soorten tarotkaarten

We hebben het hier niet over de setjes platvloerse kaarten die alleen

maar "geschikt" zijn voor idiote waarzeggerij. Immers, zulke kaarten

zijn slechts een afkooksel van wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Het vrij verspreide spel Le petit Normand wordt bijvoorbeeld druk

gebezigd door voorspellers en "zieners" van allerlei slag op populaire

paranormale beurzen.

Daarnaast bestaan er ook kaarten van een bepaalde strekking,

zoals bijvoorbeeld de Tarot voor vrouwen. Bij nader toezien bots je

hier echter op een erg radicale emancipatie-filosofie die zich even

minachtend als arrogant afzet tegen alles wat met mannen heeft te

maken... En zo heeft elk gedegradeerd systeem zijn eenzijdige

bedoeling en twijfelachtige verdienste.

 

Hun innerlijke en uiterlijke betekenis
Een set authentieke tarotkaarten zoals het Rider Tarot Deck vormt een systeem dat bestaat uit 78 verschillende kaarten, qua vorm te vergelijken met gewone speelkaarten, maar daar eindigt dan ook elke vergelijking. Ze worden inderdaad gebruikt voor gans andere bedoelingen dan een gezellig potje kaarten.

Op het uiterlijke vlak geven ze weliswaar een "antwoord" op de vragen die je jezelf stelt. Dat komt omdat de symbolische afbeeldingen op de kaarten zelf nauwkeurig het beeld weerspiegelen dat we hebben van de ons omgevende werkelijkheid.

Op een innerlijk vlak echter vormen ze in hun samenhang de symbolische en universele weergave van de ervaringsweg die de mens heeft te gaan. Of eenvoudiger gezegd, de opeenvolgende kaarten vertellen iets over telkens dié ontwikkelingen, situaties, moeilijkheden én mogelijkheden die iedereen in de loop van zijn levensverhaal ontmoet.

Merk op dat ditzelfde idee aan de grondslag ligt van tal van mythologische verhalen en sprookjes die onze cultuur eigen zijn en waarin de held zijn spannende opdracht dient waar te maken mits het trotseren van een aantal gevaren. Dit doet meteen vermoeden dat tarotkaarten zo oud zijn als de straat - in feite zijn ze zelfs veel ouder. Helaas is niets met zekerheid bekend over hun ontstaan, maar wat we wel weten is dat ze in onze contreien bekendheid verwierven door toedoen van rondtrekkende zigeuners. Tarotkaarten zijn bedoeld als middel tot inzicht in situaties én in ontwikkelingen


Een beeld van situaties en ontwikkelingen

Weerspiegelt elke kaart een specifieke z.g. archetypische stap van ontwikkeling, dan is het zo dat we juist dié kaarten uit het pak zullen trekken die, in hun geheel, een weerspiegeling vormen van de situatie of ontwikkeling waarin we ons op dat moment bevinden. Waarom dit zo is heeft te maken met het bijzonder fascinerende synchroniciteitbeginsel of zinvolle toeval, een begrip dat bestudeerd en geïntroduceerd werd door de beroemde psycholoog Carl Gustav Jung.


Een beeld van psychologische inhouden

Echter, tarotkaarten beperken zich niet louter tot de beschrijving van herkenbare levenssituaties. Tegelijk weerspiegelen ze tevens afgelijnde psychologische inhouden.

Elke kaart toont namelijk ook aan hoe en waarom de bedoelde situatie zo is gegroeid, hoe we ze best kunnen aanpakken, met welke keuze we het best gediend zijn, en nog veel meer.

Hieruit moge duidelijk blijken dat we aan tarotkaarten een erg belangrijke steun kunnen ontlenen, niet in het minst omdat ze een inzicht geven in situaties en keuzen waar we anders maar moeilijk of helemaal niet zouden achter komen.


Een beeld van geestelijke inhouden

Op hun hoogste niveau beschouwd tenslotte, drukken tarotkaarten geestelijke waarheden uit. Daarom kunnen we er ook gebruik van maken om de diepere zin en betekenis van situaties en ontwikkelingen te achterhalen, om zelfkennis op te doen, om inzicht te verwerven in bepaalde neigingen en gedragspatronen. Mits bepaalde condities staan ze zelfs toe om een beeld te verkrijgen over toekomstige ontwikkelingen.


Tarotkaarten brengen zowel bewuste als onbewuste inhouden in beeld

In functie van de geformuleerde vraag reageren de daarop getrokken kaarten direct op zowel je bewustzijn als op wat er in het onbewuste leeft.Daarmee geven ze een beeld van enerzijds bewuste intenties en anderzijds onbewuste neigingen, ontkenningen, verdringingen en projecties.

Met andere woorden, ze vertalen op een gedifferentieerde manier wat je in diepere lagen bezig houdt en hoe je de dingen in wezen bekijkt én aanvoelt. Een groot aandeel ligt echter in vrij onbewuste inhouden die een groter stem in het kapittel hebben dan we denken (de door C.G.Jung benoemde schaduwkant van de persoonlijkheid). Door alle drukte heen vertonen veel mensen de neiging om hun belangrijke signalen te negeren.

 

Juist omdat tarotkaarten onbewuste processen in beeld brengen, attenderen ze ons niet zelden - net zoals dromen - op zaken die aan het bewustzijn ontsnappen.

Zo kunnen ze ondermeer duidelijk maken wat we niet in de gaten hadden, wat we over het hoofd zien, ontwijken, minimaliseren of wegwuiven - en dit zowel omtrent onszelf als omtrent anderen als omtrent situaties en ontwikkelingen van allerlei soort.

Niet zelden is er een zekere gespletenheid vast te stellen tussen de bewuste en de onbewuste functie. Het ene is de ja-stroom en het andere de onderliggende maar dwarsbomende nee-stroom (E. Pierrakos). Iedereen merkt wel eens dat wat ons op een bepaald moment bewust bezig houdt - wat we wensen, willen of nastreven - iets gans anders blijkt te zijn dan datgene wat we daadwerkelijk doen.

Diezelfde discrepantie treedt wel meer op de voorgrond bij het maken van een keuze en het nemen van een beslissing. Mensen maken niet zelden een keuze met een even zelfbedrieglijk als dualistisch gat in hun hoofd: "als het ene niet lukt, dan doe ik maar het andere".

Duidelijk zal zijn dat heel wat narigheid terug te voeren is tot dit soort oorzakelijke kronkelredeneringen. De kaarten leggen dergelijke tegenstrijdigheden als vanzelf bloot en dat kan alleen maar een verhelderend (en vaak ontnuchterend) inzicht opleveren.


Beeld over ontwikkelingen die je zelf veroorzaakt

In het licht van het voorgaande zal duidelijk zijn dat tarotkaarten een prachtig instrument vormen om zowel bestaande problemen - in welk opzicht dan ook - te analyseren als om een beeld te verkrijgen over de te verwachten ontwikkelingen: de "toekomst".

Maar nogmaals, voor wat betreft dit laatste dient er met klem op gewezen dat de manier waarop we de zaken in het hier-en-nu zien, bepalend is voor wat er staat te gebeuren.

Tarotkaarten kunnen je dus behulpzaam zijn om je instelling zonodig in je eigen voordeel te veranderen. En daarmee kan het niet anders dat ook je "toekomst" in dezelfde zin zal veranderen. Met andere woorden, het is maar wat je er zelf van maakt.